Blue Mountains, Sydney Australia - Wednesday, 23 April - 9:30pm BlueMountainsAustralia.com