Blue Mountains, Sydney Australia - Thursday, 24 April - 7:55pm BlueMountainsAustralia.com