Blue Mountains, Sydney Australia - Monday, 21 April - 12:00pm BlueMountainsAustralia.com