Blue Mountains, Sydney Australia - Tuesday, 29 July - 8:43pm BlueMountainsAustralia.com